خدمات اینترنتی

مکالمه عمومی

موسسه عالي آزاد آريان یکی از کاملترین مجموعه دوره های آموزش زبان را به علاقمندان ارایه می نماید، دوره های این مرکز شامل زبان انگلیسی برای کلیه اهداف و در تمامی سطوح با دقت طراحی و ارایه می شوند.

سطح دوره تعداد جلسات روزها مبلغ
Basic - 18 سه روز در هفته 113،000 تومان
Elementary E1 18 سه روز در هفته 113،000 تومان
E2 18 سه روز در هفته 113،000 تومان
E3 18 سه روز در هفته 113،000 تومان
E4 18 سه روز در هفته 113،000 تومان
Pre-Intermediate PI1 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
PI2 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
PI3 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
PI4 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
Intermediate I1 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
I2 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
I3 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
I4 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
I5 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
I6 18 سه روز در هفته 118،000 تومان
Upper-Intermediate UI1 18 سه روز در هفته 125،000 تومان
UI2 18 سه روز در هفته 125،000 تومان
UI3 18 سه روز در هفته 125،000 تومان
UI4 18 سه روز در هفته 125،000 تومان
UI5 18 سه روز در هفته 125،000 تومان
UI6 18 سه روز در هفته 125،000 تومان
FCE FCE1 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  FCE2 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  FCE3 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  FCE4 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  FCE5 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  FCE6 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  FCE7 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
CAE CAE1 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  CAE2 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  CAE3 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  CAE4 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  CAE5 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  CAE6 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
  CAE7 18 سه روز در هفته 132,000 تومان
Panel Discussion Pre-Intermediate 12 دو روز در هفته 84,000 تومان
Intermediate 12 دو روز در هفته 95,000 تومان
Advance 12 دو روز در هفته 95,000 تومان

Retro jordans for sale, Cheap foamposites, Cheap foamposites, jordan retro 5, cheap jordans for sale, foamposites For Sale, jordan retro 12, jordan retro 11, Cheap jordans for sale, jordans for cheap, jordan retro 11 legend blue, retro 12 jordans, jordan retro 13, jordan retro 9, cheap soccer jerseys, Canada Goose sale, cheap jordans, cheap jordan 12